RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 23.09.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja deklaracji

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W DOBCZYCACH

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W DOBCZYCACH
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej,znajdującej się pod adresem bip.poradnia.dobczyce.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności
Wyżej wymieniona strona internetowa może być używana na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).
Jest ona częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej
• Na stronie internetowej znajduje się film instruktażowy, do którego nie dodano napisów dla osób głuchych ani audiodeskrypcji.
• Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-22 .
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 271-16-13 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradniapp@autograf.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Postępowanie odwoławcze:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .


Dostępność architektoniczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach, ul. Szkolna 20B, 32-410 Dobczyce.
Obiekt usytuowany jest przy Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.
Wejście do budynku znajduje się od ulicy Szkolnej (Brama 4). Aby dojść do budynku Poradni, należy przejść wzdłuż parkingu, znajdującego się po lewej stronie. Następnie trzeba skręcić w prawo na chodnik prowadzący do wejścia. Poradnia znajduje się na pierwszym piętrze, po prawej stronie. Wejście poprzedzone jest schodami-nie ma platformy przyschodowej.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Pomieszczenia nie są w pełni dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.
Na parkingu, znajdującym się przed Poradnią wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
W Poradni nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.Opublikował: Izabela Spytek
Publikacja dnia: 23.09.2020
Podpisał: Izabela Spytek
Dokument z dnia: 23.09.2020
Dokument oglądany razy: 68