RSS
A A A

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W DOBCZYCACH

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W DOBCZYCACH
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej,znajdującej się pod adresem bip.poradnia.dobczyce.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Status pod względem zgodności
Wyżej wymieniona strona internetowa może być używana na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).
Jest ona częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej
• Na stronie internetowej znajduje się film instruktażowy, do którego nie dodano napisów dla osób głuchych ani audiodeskrypcji.
• Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć.

Oświadczenie sporządzono: 2021-03-25 .
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 271-16-13 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradniapp@autograf.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Postępowanie odwoławcze:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępnośc cyfrowa
Na stronie internetowej znajdują się następujące informacje: oferta placówki, aktualności, porady, opis przygotowania się do pierwszej wizyty, WWR, zespół orzekający, sieci współpracy, galeria oraz kontakt. Ze strony możliwe jest pobranie druków niezbędnych do zespołu orzekającego oraz badań. Pracownicy prowadzą również profil PPP na facebooku, gdzie dzielą się wiedzą oraz przydatnymi linkami.

Dostępność architektoniczna
Wejście do budynku znajduje się od ulicy Szkolnej. Aby dojść do budynku Poradni, należy przejść wzdłuż parkingu, znajdującego się po lewej stronie. Następnie trzeba skręcić w prawo na chodnik prowadzący do wejścia. Poradnia znajduje się na pierwszym piętrze, po prawej stronie. Wejście poprzedzone jest schodami. Nie ma platformy przyschodowej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Pomieszczenia nie są w pełni dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. Na parkingu, znajdującym się przed Poradnią wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Poradni nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.Opublikował: Izabela Spytek
Publikacja dnia: 25.03.2021
Podpisał: Karolina Starostka
Dokument z dnia: 25.03.2021
Dokument oglądany razy: 766