RSS
A A A

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując wymogi, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r., w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach, informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dobczycach,ul. Szkolna 20B, 32-410 Dobczyce, telefon(12) 271-16-13 adres – emailpppdobczyce@gmail.com.
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Sylwia Wierciak. Przyjmuje ona skargi i wnioski, związane z przetwarzaniem danych osobowych w Poradni pod numerem telefonu 12/265 50 80 lub drogą mailową na adres: iodcuw@dobczyce.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• realizacji obowiązków prawnych związanych z wykonywaniem zadań ustawowych realizowanych przez Administratora wskazanych m.in. w ustawie Prawo oświatoweoraz rozporządzeń dotyczących funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznychzgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODOoraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (gdy jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym),
• wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielonej zgody) w konkretnym celu wskazanym w zgodzie.
Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Opublikował: Izabela Spytek
Publikacja dnia: 09.04.2021
Podpisał: Małgorzata Dziura
Dokument z dnia: 09.04.2021
Dokument oglądany razy: 319